KULATÉ STOLY - ZPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Vážení občané, děkujeme Vám za hojnou účast při veřejném projednání návrhu studie revitalizace sídliště Bezděkov. Nyní budeme do návrhu zpracovávat Vaše připomínky a podněty a následně jej zde opět zveřejníme. Děkujeme!

Obsah

FÁZE PROCESU 2
HISTORIE 3
MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 5
ÚZEMNÍ PLÁN 6
ANALÝZA VYBAVENOSTI 7
ANALÝZA DOSTUPNOSTI 8
ANALÝZA POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ 9
ANALÝZA POŽADAVKU PARKOVACÍCH STÁNÍ 10
ANALÝZA MNOŽSTVÍ KONTEJNERŮ 11
ANALÝZA VEGETACE 12
SWOT ANALÝZA 14
STÁVAJÍCÍ STAV 18
NÁVRH 19
TÉMA - PARKOVÁNÍ 20
TÉMA - CHARAKTER PANELOVÝCH DOMŮ 21
TÉMA - CHARAKTER VENKOVNÍHO PROSTORU 22
TÉMA - SVAŽITÝ PROSTOR NAD BUDOVOU ZÁKLADNÍ PRAKTICKÉ ŠKOLY 29
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZAHRADY KNIHOVNY 30
ZADÁNÍ

Studie revitalizace veřejného prostranství Bezděkov je pořizována za účelem komplexního a etapizovaného řešení problémů, se kterými se v současnosti daná lokalita potýká.

Bezděkov je sídliště s vícepatrovými bytovými domy z velké části vystavěno v 90. letech 20. století v blízkosti centra města a obývá ho významná část obyvatel Velkého Meziříčí. Od doby svého vzniku však nastalo mnoho celospolečenských změn, které vedly k tomu, že veřejné prostranství již neodpovídá současným nárokům obyvatel.

SOUHRN PODNĚTŮ OBYVATEL

Architektonická studie bude řešit a zapracuje následující body:

 • navýšení parkovacích míst (doporučujeme prověřit nová parkovací místa za využití stávajících komunikací například zjednosměrněním částí ulic). Nová parkovací stání nebudou budována na úkor stávající zeleně,
 • zvážit přístup a možnost dočasného stání pro záchranné služby a nástupní plochy pro požární techniku pro jednotlivé bytové domy,
 • prověření požadavku zbudování nových přechodů pro chodce na logických komunikačních trasách územím (např. propojení ulice Hřbitovní a Bezděkov),
 • přehodnocení stávajících pěších tras (včetně cest vyšlapaných v travnatých plochách) a navržení nového systému těchto cest s cílem dosažení bezbariérovosti a přehlednosti území. Cesty budou řešeny včetně materiálového složení,
 • zpracování analýzy zeleně a na jejím základě návrh pěstebních opatření stávající zeleně a návrh nových výsadeb
 • na základě nových pěších tras a zeleně zpracování návrhu umístění městského mobiliáře – laviček a odpadkových košů dle manuálu mobiliáře pro VM, případně veřejného osvětlení,
 • prověření umístění, množství a možného zakrytí nevzhledných kontejnerů na odpad,
 • nové umístění prvků pro trávení volného času např. zbudování prostoru pro děti a mládež, výběh pro psy, případně umístění fitness prvků atd.,
 • parkově upravit plochu mezi ZŠ a Praktickou školou a ul. Čechova (část parcely č. 1568/57 a 1584/2) s umístěním zázemí pro děti navštěvující blízké organizace, např. posezení ve stylu venkovní učebny, vyvýšené výsadby s bylinkami apod., a dále pro širokou veřejnost,
 • prověřit možnost regenerace stávajících dětských hřišť např. basketbalové hřiště na parcele č. 1482/9, posílení koexistence hřišť s okolním silničním provozem, tj. funkčně předejít unikání míčů do vozovek,
 • prověřit možnost více otevřít ostatní menší plochy zeleně návštěvníkům viz. opatření výše jako cesty, interaktivní prvky, mobiliář atd.,
 • při jakýchkoliv úpravách parcely č. 1589/1 zachovat pěší trasu směrem od bytových domů pod touto parcelou na ulici Čechova,
 • zřízení dvou nadzemní hydrantů,
 • návrh barevného řešení fasád domů ve vyznačené lokalitě.
FÁZE PROCESU
1.

Mapování místa

Hledání informací a názoru na urbanismus a architekturu. Poznání místa.

2.

Analytické mapování

Podrobné mapování místa v terénu, zpracovávání analýz, analýzy v kontextu historie.

3.

Projednání s pracovní skupinou města

Prezentace návrhu městu, zpětná vazba

4.

Zapracování připomínek

Zaprování připomínek vzešlých z prezentace městu

5.

Kulaté stoly

Veřejné projednání s obyvateli nad rozpracovanou verzí, zpětná vazba

6.
Právě probíhá

Zapracování připomínek

Zapracování připomínek vzešlých z prezentace veřejnosti

7.

Zveřejnění na webových stránkách

Zveřejnění studie se zapracovanými připomínkami

HISTORIE

Předpokládaná doba osídlení je datována na přelom 12. a 13. století. Spojena je s kolonizací horního toku řeky Oslavy. Půda, v okolí Velkého Meziříčí, byla málo úrodná, okolí tvořily zejména holé stráně, které sloužily jako pastviska pro ovce a kozy. 

 

Od počátku 20.let se po předchozím útlumu začala opět rozbíhat výstavba nových budov reprezentovaná nejvíce individuální výstavbou obytných domů. Podkladem pro stavební rozvoj města měl být tzv. regulační (územní) plán. Jeho absence zpočátku stavební ruch ve Velkém Meziříčí brzdila. V roce 1923 došlo k definitivnímu vyhotovení plánu. V letech 1929-1930 byl regulační plán doplněn o nová území na okrajích města. Významným momentem, majícím vliv zejména na změnu topografie náměstí, byl rok 1959. Tehdy došlo k přeložení silnice, doposud úhlopříčně vedené, k jeho horní stranu. 

 

V 70.letech, víceméně souběžně se stavbou dálnice, byl zbudován silniční průtah městem. Účelem bylo ulehčit náměstí a zjednodušit průjezd městem. Asanace, s níž zmizel kousek starého Meziříčí, započala v polovině 70.let. V průběhu několika desetiletí po roce 1945 vznikl i ve Velkém Meziříčí větší počet nových staveb, zejména od 70.let. Upřednostňována byla kvantita, před kvalitou, a to jak v pečlivosti, tak i po estetické stránce. Nová čtvrť panelových domů vyrůstala především v 70. a 80. letech mezi budovou gymnázia a židovským hřbitovem. V případě nových ulic se užívalo názvů vycházející z polohy daného místa. Některé ulice byly pojmenovány po významných regionálních osobnostech.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NA MAPÁCH

stabilní katastr r. 1835

třetí vojenské mapování r. 1872 - 1953

katastrální mapa r. 1879 - 1900

topografická mapa r. 1952

topografická mapa r. 1961

letecký snímek - současný stav

Stabilní katastr

Archivní mapa stabilního katastru zachycuje původní zástavbu Velkého Meziříčí. Jedná se o původní statky, pro které je typická sedlová střecha a rozsáhlé podlouhlé pozemky a rozsáhlé zahrady. Parcely jsou historicky orientovány podél komunikací.

Třetí vojenské mapování

Šrafy na mapě znázorňují svažitost terénu. Terén se na území řešeného území jemně zvyšuje a v jeho okolí pak výrazně směrem k severovýchodu stoupá.

Katastrální mapa

Katastrální mapa zachycuje rozrůstající se zástavbu podél nové komunikace. Jsou zde viditelná čísla parcel.

Topografická mapa r. 1952

Na mapě je patrné zachování zástavby podél silnice se zahradami v pozadí. Souběžně je díky vrstevnicím znatelný zvyšující se terén směrem na sever.

Topografická mapa r. 1961

Na mapě již není patrný historický rastr s polnostmi a zahradami. Přibývá zástavba domů.

Letecký snímek

Snímek současného stavu ukazuje, že dochází k zahušťování prostoru zástavbou, která nijak nenavazuje na historickou strukturu. Nové stavby jsou čtyřpodlažní bytové domy na západní straně v kombinaci s vysokopodlažní až osmi patrovou zástavbou panelových domů.

 

FOTOGRAFIE

ZDROJ: TROJAN, Jiří a TROJANOVÁ, Iva. Na křídlech za poznáním Velkého Meziříčí a okolí. Velké Meziříčí: Jiří Trojan, 2003.

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

95% z veřejných prostranství na řešeném území je vlastněno městem Velké Meziříčí. Ostatní prostory (označeny bíle: samoobsluha, trafostanice, obytné domy) vlastní soukromý majitel či sdružení spoluvlastníků.

ÚZEMNÍ PLÁN

Na území převládají plochy pro bydlení v bytových domech. Severovýchodní část je vyhrazena pro plochy občanského vybavení. Nachází se zde Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, knihovna, záchranná služba a hasičský záchranný sbor. Na řešené území navazují převážně plochy bydlení v rodinných domech.

ANALÝZA VYBAVENOSTI
 1. řešené území
 2. Gymnázium Velké Meziříčí
 3. Mateřská školka Velké Meziříčí, Sokolovská
 4. Hasičský záchranný sbor, záchranná služba (do budoucna je zamýšlen přesun hasičského záchranného sboru, celá budova pak bude sloužit záchranné službě)
 5. panelové sídliště (9 nadzemních pater)
 6. stávající parkoviště
 7. knihovna
 8. tréninkové hřiště pro hasiče (využíváno spíše dětmi, v minulosti se zde promítalo)
 9. objekt školní jídelny, současně i Základní a praktická škola Velké Meziříčí
 10. Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova
 11. Potraviny
 12. Základní škola Sokolovská – Velké Meziříčí
 13. Obytné doby (5 nadzemní pater, přízemí – sklad, čtyři patra obytná)
 14. Moráňský hřbitov s Kostelem Nejsvětější trojice 
 15. Denní stacionář
 16. Atletický ovál pro děti gymnízia
 17. řeka Oslava, přítok Balinka
 18. Silnice II.třídy (napojení na dálnici I.třidy, dále napojení v JV na Velkou Bíteš a SZ na Jihlavu)
 19. náměstí, historické centrum
ANALÝZA DOSTUPNOSTI
ANALÝZA POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ

BYTOVÉ DOMY

 • 5 nadzemních podlaží
 • v 1NP se nacházejí sklepní prostory, čtyři patra obytná
 • každý blok obsahuje celkem 8 bytů, počet bytů celkem 64 bytů
 • předpokládaná plocha jednoho bytu – 65m²
 • požadavek dle ukazatele pro výpočet základního počtu parkovacích stání – byt do 70m² = jedno parkovací stání
 • celkem požadavek na 64 parkovacích stání

PANELOVÉ DOMY

 • 8 nadzemních podlaží
 • na jednom podlaží se nacházejí 4 byty, celkem 192 bytů
 • předpokládaná plocha jednoho bytu 70 – 75m²
 • požadavek dle ukazatele pro výpočet základního počtu parkovacích stání – byt do 70m² = jedno parkovací stání až dvě parkovacích stání
 • při úvaze jednoho parkovacího stání na jednu bytovou jednotku požadavek na 192 parkovacích stání (při úvaze dvou parkovacích stání na jednu bytovou jednotku 384 parkovacích stání)
ANALÝZA POŽADAVKU PARKOVACÍCH STÁNÍ
ANALÝZA MNOŽSTVÍ KONTEJNERŮ

770 litrových kontejnerech z termoplastu je možné uskladnít 310 kg komunálního odpadu.

4členná domácnost pak týdně vyprodukuje okolo 24 kilogram

Bytové domy

 • počet bytů celkem 64 bytů
 • popelnice 660litrů

64 bytů x 24kg/týden = 1536kg/týden

1 kontejner 310kg odpadu

1536kg/týden / 310 kg/kontejner = cca 5 kontejnerů

Panelové domy

 • celkem 192 bytů
 • popelnice 660 litrů

192 bytů x 24kg/týden = 4608kg/týden

4608 kg/týden / 310 kg/kontejner = cca 15 kontejnerů

Podle odhadů může průměrný Čech vytřídit přibližně 0,5 – 1,0 kg odpadu za týden. 

 • Za rok 2022
 • 23,7 kilogramu papíru; / 365 x 7 = 0,5 kg  člověk x 4 rodina = 2 kg rodina
 • 17,2 kilogramu plastů; / 365 x 7 = 0,3 kg člověk x 4 = 1,2 kg rodina
 • 15,2 kilogramu skla; / 365 x 7 = 0,3 kg člověk x 4 = 1,2 kg rodina
 • 21,5 kilogramu kovů;/ 365 x 7 = 0,3 kg člověk x 4 = 1,6 kg rodina
 • 0,4 kilogramu nápojových kartonů.

Bytové domy

papír: 2kg rodina x 64 = 128kg/týden kontejner 660l = pojme až 270kg

plast: 1,2kg rodina x 64 = 77kg/týden

skla: 1,2kg rodina x 64 = 77kg/týden

kov: 1,6kg rodina x 64 = 102,4kg/týden

Pro bytové domy by stačil jeden kontejner o velikosti 660l od každého typu.

Panelové domy

papír: 2kg rodina x 192 = 384 kg/týden kontejner 1100l = pojme až 450kg

plast: 1,2kg rodina x 192 = 230 kg/týden kontejner 770l = pojme až 310kg

skla: 1,2kg rodina x 192 = 230 kg/týden

kov: 1,6kg rodina x 192 = 307 kg/týden

Pro panelové domy by stačil jeden kontejner o velikosti 1100l a 770l od každého typu.

ANALÝZA VEGETACE

Vyhodnocení stavu zeleně:
Všechny dřeviny jsou průměrně hodnotné. Na daném území nejsou žádné mimořádně hodnotné nebo mimořádně nehodnotné dřeviny. Stav dřevin odpovídá době založení a péči, která je jim věnovaná. Žádná z dřevin nemá výrazně zhoršený zdravotně stav. Co do vitality prospívají dobře. Nedá se spatřit bezprostřední ohrožení stavu u kotserních dřevi a dá se předpokládat, že dané dřeviny budou na místě prosperovat (za předpokladu kvalitní péče) další roky nebo desetiletí. U krátkověkkých dřevin pozorujeme snížení vitality (bříza atp.), což může být do jisté míry dáno dřívějšími suchými léty. U nově vysazených dřevin je doporučena důsledná a soustavná péče, kromě zálivky také výchovný řez atp. Keře jsou podprůměrně hodnotné (hodnotnější jsou jenkeře stálezelené – tisy atd.)

borovice lesní, smrk ztepilý, modřín opadavý, javor mléč; svah za ZŠ praktická

bříza bělokorá; ulice Bezděkov - naproti hřbitovu

javor, thuje; u ulice Čechova

javor; ulice Poštovní

javory, líska; ulice Bezděkov - u parkoviště

javory; ul. Bezděkov - naproti hřbitovu

javory; ulice Bezděkov - u autobusové zastávky

javory; ulice Poštovní

lípa; prostranství pod hasičárnou

lípa; u křižovatky ulic Čechova a Poštovní

líska turecká; nad parkovištěm - na hranici se soukromými pozemky

smrk pichlavý v popředí, dub letní v pozadí; ulice Bezděkov - naproti řadovým domům

smrk pichlavý; ulice severozápadně od zš praktická

šeřík obecný, javor, jasan ztepilý; u ulice Čechova

thuje, borovice, tis; předprostor zš praktická

zerav; pod parkovacími stáními pod ZŠ praktická

SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

 

 1. velké množství zelených – travnatých ploch. Zelené plochy umožňující vsak dešťové vody na místě a zároveň ochlazují okolí. Travnaté plochy jistě musí oceňovat i pejskaři. Vzrostlé stromy, které vytváří stín mající vliv na ochlazování okolí. Stromy zachycují prašnost z ulice, stejně tak i hluk. Zároveň tvoří měkkou pohledovou clonu mezi bytovými domy.
 2. v lokalitě a přilehlém okolí se nachází v docházkové vzdálenosti základní škola, základní praktická škola, dvě mateřské školky a gymnázium, stejně tak i školní jídelna, 
 3. v řešeném území se nachází zpevněná plocha pro hraní míčových her;
 4. v řešeném území se nachází dostatek popelnic na směsný a tříděný odpad

1. velké množství zelených

2. v docházkové vzdálenosti se nachází MŠ, ZŠ a gymnázium

3. zpevněná plocha pro hraní míčových her

4. dostatek popelnic na tříděny a směsný odpad

SLABÉ STRÁNKY
 1. absence nástupních ploch u panelových domů;
 2. cesta dětí od gymnázia, absence přechodu pro chodce v ulici Nad Gymnáziem, problém bezpečnosti dětí při přecházení, vysoká rychlost řidičů
 3. cesta dětí od gymnázia vede úzkým průchodem nad parkovacími stáními – problém bezpečnosti dětí;
 4. rozlehlá křižovatka, vysoká rychlost vozidel, parkování vozidel v ulici Bezděkov v blízkosti křižovatky;
 5. cesta dětí od základní školy do jídelny, problém bezpečnosti dětí při přecházení na cestě do jídelny, absence přechodu v ulici Bezděkov, nepřehledná situace kvůli špatným rozhledovým poměrům z důvodu stání vozidel po obou stranách komunikace, (na straně u školy stání podélné, na protilehlé straně stání kolmé), procházení dětí mezerou mezi auty;
 6. nevhodné rozmístění laviček, nedostatek míst vybavených lavičkami a herními prvky pro trávení volného času;
 7. nevzhledné parkoviště, nelegální parkovací stání způsobené nedostatkem parkovacích míst;
 8. nezpevněná pěší cesta vedoucí ke školní jídelně, při deštivém počasí rozbahněná, cesta zároveň kříží velké parkoviště, kde se děti proplétají mezi auty;
 9. nevzhledná místa stojících popelnic na směsný a tříděný odpad

1. absence nástupních ploch u panelových domů

2. absence přechodu pro chodce

3. parkování v blízkosti křožovatky

4. děti procházejí úzkym prostorem nad parkovacícmi stáními

5. absence přechodu pro chodce

6. nevhodné rozmístění laviček

6. nedostatek míst vybavených lavičkami, případně herními prvky pro trávení volného času

7. nevzhledné parkoviště, ilegální parkovací stání

8. nezpevněná cesta ke školní jídelně

9. nevzhledná místa uspořádání popelnic

PŘÍLEŽITOSTI

 

 1. možnost dovybavení venkovního prostoru lavičkami a herními prvky pro jeho oživení a zatraktivnění, zkvalitnění pochozích ploch – chodníků, vysázení dlouhověkých dřevin s vysoko nasazenou korunou, vysázení záhonů – možnost umístění bylinkové zahrady,  obohacení prostoru herními prvky a lavičkami umístěnými ve stínu korun, zintenzivnění využitelnosti ploch pro setkávání se;
 2. možnost ohrazení popelnic a vytvoření pohledově vzhlednějších míst;
 3. možnost zdůraznění vstupu do základní praktické školy – vytvoření adekvátního předprostoru;
 4. možnost propojení navrhované zahrady knihovny posuvnými vraty s okolním prostorem, zahrada tvoří nezanedbatelnou část řešeného prostoru a mohla by nabídnout větší množství venkovních aktivit v případě jejího propojení, zároveň by pomohla opticky rozšířit venkovní prostor – důležitá volba druhu oplocení, který by toto propojení umožňoval, stejně také volby umístění dřevin do prostoru zahrady, aby netvořil podél oplocení optickou bariéru;
 5. možnost využití v současnosti nevyužívaného prostoru u praktické školy (problém svažitosti), možnost umístění mobiliáře – laviček a herních prvků pro děti;
 6. možnost propojení slepého koutu nacházejícího se pod objektem záchranné služby s okolím, možnost optického propojení pomocí dřevin

1. kultivace veřejného prostroru, přidání laviček a herních prvků [1]

2. revitalizace ploch

3. možnost kultivace prostoru popelnic

2. možnost kultivace prostoru popelnic [2]

3. zdůraznění vstupu do zš praktická

[3]

HROZBY
 1. absence přechodu pro chodce za Základní školou Sokolovská, snížení bezpečnosti dětí při přecházení této komunikace, zhoršené rozhledové poměry, vysoká rychlost vozidel
 2. absence přechodu pro chodce v ulici Nad Gymnáziem
 3. parkování aut na nevhodných místech, zhoršení rozhledových poměrů, jak pro chodce, tak i pro řidiče

 

1. absence přechodu pro chodce v ulici Bezděkov

2. absence přechodu pro chodce v ulici Nad Gymnáziem

3. parkování aut na nevhodných místech

STÁVAJÍCÍ STAV
CHARAKTER JEDNOTLIVÝCH PROSTOR
1.PARKOVÁNÍ

Prostor pro parkování aut tvoří nezanedbatelnou část řešeného území. V návrhu se nachází 65 parkovacích stání v prostoru ulice Bezděkov – u bytových domů o pěti nadzemních podlažích, dalších 97 parkovacích stání rovněž v ulici Bezděkov – v části pod panelovými domy, 9 parkovacích stání je umístěno do ulice Poštovní, 17 parkovacích stání je umístěných pod budovou jídelny, celkem 44 parkovacích stání je k dispozici na hlavním parkovišti pod budovou knihovny a 28 parkovacích stání je z původních šikmých stání upraveno na kolmé. Celkem tedy 260 parkovacích stání. Všechna tato stání tvoří nezanedbatelnou plochu o celkové výměře cca 3250 m². Vzhledem k velikosti této plochy jsou jednotlivá parkovací stání navržena ze zatravňovací dlažby, která umožní vsaku dešťových vod a rovněž ke zlepšení celkového klima, které by v případě vyasfaltování těchto ploch způsobilo zvyšující se teploty, a to zejména v letních měsících. 

2. SÍDLIŠTĚ – CHARAKTER PANELOVÝCH DOMŮ

Ústřední plochou řešeného území jsou samotné panelové domy o 15 nadzemních patrech. Jejich vzhled se významně podílí na celkovém charakteru prostoru. Proto zde uvádíme příklady možného přístupu řešení této problematiky. Jelikož samotný prostor je hodnotný zejména velkým podílem zeleně, nabízí se řešení v podobě zdůraznění právě tohoto faktoru a naopak rozsáhlé plochy fasád ponechat v bílých barvách, vůči kterým mohou rozmanité barvy zeleně vytvořit kontrastní pojednání.

původní stav, Rimavská Sobota, Slovensko [4]

rekonstrukce paneláku, ateliér gutgut, Rimavská Sobota, Slovensko [5]

původní stav, Hostivař, Praha [6]

revitalizace fasád panelového domu, Re:architekti, Hostivař, Praha [7]

revitalizace fasád panelového domu, Re:architekti, Hostivař, Praha [8]

revitalizace fasád panelového domu, Re:architekti, Hostivař, Praha [9]

rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie [10]

rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie [11]

rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie [12]

rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie [13]

rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie [14]

3. SÍDLIŠTĚ – CHARAKTER VENKOVNÍHO PROSTORU

Jak již bylo zmíněno výše, silnou stránkou panelového sídliště je rozsáhlá venkovní zelená plocha. Tu navrhujeme oživit umístěním několika zákoutí různého charakteru, která by umožnila obyvatelům trávit volný čas v prostoru zeleně. Jelikož panelové sídliště obývají lidé různého stáří, navrhujeme do venkovního prostoru jak umístění herních prvků, tak i vyvýšených záhonů pro pěstování, a tím vytvoření malých zahrádek. Ke zobytnění venkovního prostoru umisťujeme i malé workoutové hřiště a pingpongové stoly. Tuto vybavenost umisťujeme podél pěší komunikace vedoucí od Základní školy směrem k parkovišti pod budovou městské knihovny. Důvodem je předpokládaná vyšší intenzita procházejících lidí  a s ní i spojen pocit bezpečnosti ze stran obyvatelů. Zbylý venkovní prostor navrhujeme ponechat zatravněný.

3A. ZÁKOUTÍ S MOŽNOSTÍ POSEZENÍ

inspirace - zákoutí s posezením [15]

MOŽNÝ VÝBĚR VEGETACE

Amsonie

bohyška hosta

pažitka obecná

kakost hnědočervený

kakost hnědočervený

krkavec toten

proso prutnaté

3B. ZASAKOVACÍ RÝHA PODÉL PĚŠÍ KOMUNIKACE
MOŽNÝ VÝBĚR VEGETACE

kavyl péřovitý

bělotrň banátský

svatolína cypřišková

šanta kočičí

kosatec

řebříček obecný

3C. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ, PING-PONG

workoutové hřiště [20]

ping pong [21]

MOŽNÝ VÝBĚR VEGETACE
3D. NÁSTUPNÍ PLOCHA PRO VOZY HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
3E. PŘEDPROSTOR VSTUPU DO BYTOVÝCH DOMŮ
MOŽNÝ VÝBĚR VEGETACE

astra

pupkovec

bělotrn

kavyl péřovitý

sasanka japonská

3F. PROSTOR PŘED OPĚRNOU ZDÍ
MOŽNÝ VÝBĚR VEGETACE

břečťan

břečťan

hortenzie

loubnice

loubinec popínavý

břečťan

4. SVAŽITÝ PROSTOR NAD BUDOVOU ZÁKLADNÍ PRAKTICKÉ ŠKOLY

Na základě potřeb Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí na umístění přírodní zahrady navrhujeme umístění jednoduché pergoly do prostoru rovinatého terénu nad pěší komunikací. Poblíž pergoly navrhujeme umístění herních prvků, stejně tak i hmatového chodníčku. Pod pěší cestu pak navrhujeme umístění vyvýšených záhonů, které by mohly být zabezpečeny prostřednictvím odnímatelného vrního drátového dílce. Umístění herních prvků a pergoly situujeme tak, aby bylo možné i nadále využívat v zimních měsících prostor pro sáňkování, tedy mimo hlavní sáňkařské dráhy. Z hlediska letního využití tohoto prostoru, využíváme svažitosti pro umístění dětského herního prvku – skluzavky.

inpirace - umístění skluzavky do prostoru svahu [22]

inspirace - pergola [23]

inspirace - hmatový chodníček

inspirace - vyvýšené záhony [24]

5. ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZAHRADY KNIHOVNY

Z důvodu možnosti využití zahrady knihovny pro další aktivity, které by nemusely být spojeny se samotným zázemím budovy knihovny, navrhujeme umístění vstupu ze strany parkoviště. Vstup by zároveň mohl vytvářet pohledový a cílový bod zejména pro studenty jdoucí od základní školy a gymnázia. Zahrada by tak mohla být zpřístupněna i širší veřejnosti.

možnost vstupu do zahrady knihovny průchodem přes zelené oplocení

 1. [1] s. 19 1. kultivace veřejného prostroru, přidání laviček a herních prvků (zdroj: https://www.stavbaweb.cz/revitalizace-ploch-u-sidlist-kolonie-18747/clanek.html )
 2. [2] s. 19 2. možnost kultivace prostoru popelnic (zdroj: https://www.nebengebaeude.de/tonnenbox/variante-container/ )
 3. [3] s. 19 Obrázek (zdroj: https://www.earch.cz/architektura/clanek/rekonstrukce-panelaku-s-gracii-studio-rearchitekti-ukazuje-ze-oprava-nemusi-vest-jen-pres-polystyren )
 4. [4] s. 24 původní stav, Rimavská Sobota, Slovensko (zdroj: https://www.earch.cz/architektura/clanek/neni-panelak-jako-panelak )
 5. [5] s. 24 rekonstrukce paneláku, ateliér gutgut, Rimavská Sobota, Slovensko (zdroj: https://www.earch.cz/architektura/clanek/neni-panelak-jako-panelak )
 6. [6] s. 24 původní stav, Hostivař, Praha (zdroj: https://www.earch.cz/architektura/clanek/rekonstrukce-panelaku-s-gracii-studio-rearchitekti-ukazuje-ze-oprava-nemusi-vest-jen-pres-polystyren )
 7. [7] s. 24 revitalizace fasád panelového domu, Re:architekti, Hostivař, Praha (zdroj: https://www.earch.cz/architektura/clanek/rekonstrukce-panelaku-s-gracii-studio-rearchitekti-ukazuje-ze-oprava-nemusi-vest-jen-pres-polystyren )
 8. [8] s. 24 revitalizace fasád panelového domu, Re:architekti, Hostivař, Praha (zdroj: https://www.earch.cz/architektura/clanek/rekonstrukce-panelaku-s-gracii-studio-rearchitekti-ukazuje-ze-oprava-nemusi-vest-jen-pres-polystyren )
 9. [9] s. 24 revitalizace fasád panelového domu, Re:architekti, Hostivař, Praha (zdroj: https://www.earch.cz/architektura/clanek/rekonstrukce-panelaku-s-gracii-studio-rearchitekti-ukazuje-ze-oprava-nemusi-vest-jen-pres-polystyren )
 10. [10] s. 24 rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie (zdroj: https://www.archdaily.com/935980/the-rehabilitation-of-post-war-housing-blocks-in-7-projects/5e73c5e9b35765c45c0001b9-the-rehabilitation-of-post-war-housing-blocks-in-7-projects-photo )
 11. [11] s. 24 rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie (zdroj: https://www.archdaily.com/915431/transformation-of-530-dwellings-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture )
 12. [12] s. 24 rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie (zdroj: https://www.archdaily.com/915431/transformation-of-530-dwellings-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture )
 13. [13] s. 24 rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie (zdroj: https://www.archdaily.com/915431/transformation-of-530-dwellings-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture )
 14. [14] s. 24 rekonstrukce panelového domu, Lacaton & Vassal, Paříž, Francie (zdroj: https://www.archdaily.com/915431/transformation-of-530-dwellings-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture )
 15. [15] s. 25 inspirace - zákoutí s posezením (zdroj: https://www.scapestudio.com/projects/ )
 16. [16] s. 25 Obrázek (zdroj: https://mooool.com/en/foshan-cohl-yunlu-mansion-by-la-design.html )
 17. [17] s. 27 Obrázek (zdroj: https://landezine.com/grona-stugans-park-by-land-arkitektur/ )
 18. [18] s. 27 Obrázek (zdroj: https://www.annabau.com/detailseiten/fit )
 19. [19] s. 27 Obrázek (zdroj: https://www.dezeen.com/2021/08/25/luca-boscardin-animal-factory-playground-life-sized-sculptures/ )
 20. [20] s. 27 workoutové hřiště (zdroj: https://www.yankodesign.com/2018/03/28/a-fitness-playground-for-grown-ups/ )
 21. [21] s. 27 ping pong (zdroj: https://landezine.com/uts-alumni-green-by-aspect-studios/ )
 22. [22] s. 32 inpirace - umístění skluzavky do prostoru svahu (zdroj: https://www.landscapefirst.com/jesse-owens-park/ )
 23. [23] s. 32 inspirace - pergola (zdroj: https://urbadis.com/proyecto-item/munich-alemania-2021/ )
 24. [24] s. 32 inspirace - vyvýšené záhony (zdroj: https://worldlandscapearchitect.com/people-are-rediscovering-their-gardens/?v=928568b84963 )
 25. [25] s. 33 Obrázek (zdroj: https://www.phgmag.com/category/interior-design/ )
 26. [26] s. 33 Obrázek (zdroj: https://www.teneyckla.com/projects/residential/bridle-path-residence )

Velké Meziříčí

On-line verze:

https://velkemezirici.cityupgrade.cz

City Upgrade